Seko mums
Jautājumi?
Rakstiet mums!
+371 67 23 22 11
[email protected]
latviski
по русски
Doties uz vietni www.laks.lv

Attālināto pakalpojumu noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos ir šāda nozīme:

Attālinātie pakalpojumi – Sistēma un TelefonKS;

Cenrādis – Sabiedrības spēkā esošais Pakalpojumu cenrādis, kurš cita starpā nosaka Komisijas maksu apmērus un to piemērošanas noteikumus;

Dienas limits – saskaņā ar Līgumu Klienta noteikta maksimālā summa, kuras ietvaros Sabiedrība noraksta naudas līdzekļus no Klienta Konta/-iem diennakts laikā uz Maksājuma rīkojumu pamata, kas iesniegti Sabiedrībai, izmantojot Sistēmu;

Identifikācijas līdzeklis – Ieejas vārds, Ieejas parole, Kodu karte, identifikācijas kods no Kodu kartes, vai cits līdzīgs Lietotāja identitātes pierādījums, kuru Lietotājam piešķīrusi Sabiedrība vai kuru Noteikumos paredzētajos gadījumos noteicis Lietotājs;

Ieejas parole – burtu un ciparu kombinācija, kuru atbilstoši Sabiedrības prasībām izveidojis Lietotājs un kura noteiktos gadījumos izmantojama Sistēmas lietošanas uzsākšanai;

Ieejas vārds – unikāla ciparu un/vai burtu kombinācija, kuru Lietotājam piešķir Sabiedrība un kura paredzēta Lietotāja identifikācijai, Lietotājam izmantojot Attālinātos pakalpojumus;

Klients – fiziska persona,  kura ir Sabiedrības biedrs un kura ir noslēgusi Līgumu ar Sabiedrību;

Kodu karte – Lietotājam izsniegta plastikāta karte, kura satur noteiktu skaitu vairākkārt izmantojamus Lietotāja identifikācijas kodus;

Komisijas maksa – atlīdzība, ko Klients maksā Sabiedrībai par Pakalpojumiem;

Konts – Klienta konts/-i Sabiedrībā, kas pieslēgts/-i Attālinātajiem pakalpojumiem;

Līdzēji – Sabiedrība un Klients, abi kopā;

Noteikumu – šie Sabiedrības „Attālināto pakalpojumu noteikumi”;

Līgums – līgums par Attālināto pakalpojumu izmantošanu, kas noslēgts starp Līdzējiem, kopā ar Noteikumiem un citiem dokumentiem, kuri saskaņā ar vienošanos starp Līdzējiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa;

Lietotājs – fiziska persona, kurai saskaņā ar Līgumu ir piešķirtas tiesības saņemt Pakalpojumus, izmantojot Attālinātos pakalpojumus, kā Klientam savā vārdā;

Maksājuma rīkojums – Klienta beznosacījuma rīkojums, ar kuru Klients uzdod Sabiedrībai veikt maksājumu un kuru Klients iesniedz Sabiedrībai, izmantojot Attālinātos pakalpojumus;

Maksājuma limits – saskaņā ar Līgumu Klienta noteikta maksimālā viena maksājuma summa, kuru Sabiedrība noraksta no Klienta Konta uz Maksājuma rīkojuma pamata, kas iesniegts Sabiedrībai, izmantojot Sistēmu;

Pakalpojumi – šādi pakalpojumi:
a) Sabiedrības pakalpojumi (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar informācijas saņemšanu par Kontiem un Klienta darījumiem, Paziņojumu iesniegšanu, maksājumu veikšanu, līgumu noslēgšanu), kurus Klients var saņemt, izmantojot Attālinātos pakalpojumus;
b) trešo personu pakalpojumi, kurus Klients var saņemt, izmantojot Attālinātos pakalpojumus;

Paziņojums – jebkurš ar Pakalpojumu saņemšanu saistīts Klienta rīkojums (arī Maksājuma rīkojums), pieteikums, pieprasījums vai cits paziņojums, kuru Klients iesniedz Sabiedrībai, izmantojot Attālinātos pakalpojumus;

Pieprasījuma noguldījuma konts – Sabiedrībā atvērts (nākotnē tiks atvērts) Klienta konts, kas kalpo norēķinu veikšanai un naudas līdzekļu noguldīšanai;

Sistēma – Sabiedrības attālinātas pieejas sistēma, kas ir pieejama www.i-dzks.lv, un kas nodrošina Klientam iespēju saņemt Pakalpojumus, izmantojot internetu un atbilstošus Identifikācijas līdzekļus.

Sabiedrība – Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Dzelzceļnieks KS" (reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, vienotais reģistrācijas numurs: 40003248087; juridiskā adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050; mājas lapas adrese internetā: www.dzks.lv; elektroniskā pasta adrese: [email protected]);

Sistēmas izmantošanas limits – Maksājuma limits vai Dienas limits;

TelefonKS – Pakalpojumu saņemšanas veids, kas nodrošina Klientam iespēju saņemt Pakalpojumus, izmantojot atbilstošus Identifikācijas līdzekļus, zvanot operatoram uz tālruņa numuru  67232211 vai 28231919, vai 67704072  Sabiedrības noteiktajā darba laikā.

1.2. Ja Noteikumos nav noteikts citādi, vienskaitlī lietotie termini iztulkojami tāpat arī tad, kad Noteikumos šie termini tiek lietoti daudzskaitlī, un otrādi.

1.3. Ja Noteikumos nav noteikts citādi, pārējie Noteikumos lietotie termini atbilst Sabiedrības Noguldījumu apkalpošanas noteikumos lietotajiem terminiem.


2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

2.1. Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Līdzējiem, kas saistītas ar Attālināto pakalpojumu izmantošanu. Noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pretrunu gadījumā starp Noteikumiem un Līguma noteikumiem piemērojami attiecīgie Līguma noteikumi.

2.2. Tiesiskās attiecības starp Līdzējiem, kas saistītas ar Attālināto pakalpojumu izmantošanu, regulē Līgums, Cenrādis un Noguldījumu apkalpošanas noteikumi, ciktāl Līgumā un Noteikumos nav noteikts citādi. Noteikumiem, Līgumam un no tiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

2.3. Pakalpojumu saņemšanai piemērojami attiecīgie Pakalpojuma noteikumi un starp Līdzējiem noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi, kas regulē ar attiecīgā Pakalpojuma izmantošanu saistītās tiesiskās attiecības starp Līdzējiem, ciktāl Līgumā un Noteikumos nav noteikts citādi. Trešo personu piedāvāto Pakalpojumu saņemšanu regulē noteikumi, kurus nosaka attiecīgā trešā persona un/vai starp Klientu un attiecīgo trešo personu noslēgtais līgums, ciktāl Līgumā un Noteikumos nav noteikts citādi.

2.4. Klientam ir pienākums ievērot visus noteikumus, kas saskaņā ar Noteikumiem piemērojami Attālināto pakalpojumu izmantošanai un Pakalpojumu saņemšanai, kā arī ir pienākums nodrošināt, lai visi Lietotāji iepazīstas ar šiem noteikumiem un ievēro tos.

2.5. Sabiedrība nosaka ar katru Attālināto pakalpojumu pieejamo Pakalpojumu veidu un apjomu, Pakalpojumu sniegšanas laiku un ierobežojumus to saņemšanai. Sabiedrība ir tiesīga noteikt Pakalpojumu veidus, kuru saņemšanai nepieciešams noslēgt ar Sabiedrību atbilstošu līgumu papīra dokumenta formā.

2.6. Informācija par noteikumiem, kurus Sabiedrība nosaka saskaņā ar 2.5.punktu, un cita ar Attālināto pakalpojumu izmantošanu un Pakalpojumu saņemšanu saistīta informācija ir pieejama Klientam Sabiedrības telpās Sabiedrības darba laikā vai Sabiedrības mājas lapā, kā arī Klients to var saņemt, sazinoties ar Sabiedrību.

Ja Klients izmanto kādu no Pakalpojumiem pēc tam, kad attiecīgā informācija ir izvietota Sabiedrības mājas lapā, uzskatāms, ka Klients ir iepazinies ar attiecīgo informāciju un piekrīt tai.

2.7. Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji grozīt Noteikumus (arī noteikumus, kurus Sabiedrība nosaka saskaņā ar 2.5.punktu). Klientam ir pienākums sekot informācijai par Sabiedrības veiktajiem grozījumiem un informēt par tiem Lietotājus.


3. IDENTIFIKĀCIJAS LĪDZEKĻU SAŅEMŠANA,  IZMANTOŠANA UN GLABĀŠANA

3.1. Noslēdzot Līgumu ar Klientu, Sabiedrība piešķir šim Klientam kā Lietotājam Ieejas vārdu un izsniedz Kodu karti, kā arī, nodrošina viņam iespēju izveidot Ieejas paroli.

3.2. Izmantojot Attālinātos pakalpojumus, Lietotājs savas identitātes pierādīšanai izmanto atbilstošu Identifikācijas līdzekli.

3.3. Ja Sabiedrībai iesniegtais Paziņojums saskaņā ar Noteikumiem ir apstiprināts ar Identifikācijas līdzekli, uzskatāms, ka šo Paziņojumu ir apstiprinājis tas Lietotājs, kuram ir piešķirts attiecīgais Identifikācijas līdzeklis.

3.4. Ja Ieejas parole ir izveidota, Lietotājam ir pienākums regulāri, ievērojot Lietotāja noteikto Ieejas paroles maiņas periodu, ar Sistēmas starpniecību mainīt Ieejas paroli.

3.5. Lietotājam ir pienākums glabāt Identifikācijas līdzekļus drošībā un nodrošināt, lai tie nebūtu pieejami un netiktu nodoti vai izpausti trešajām personām. Lietotājs glabā Identifikācijas līdzekļus atsevišķi vienu no otra.

3.6. Lai novērstu Identifikācijas līdzekļu neatļautu izmantošanu, Lietotājs nekavējoties rakstiski vai pa telefonu paziņo Sabiedrībai, ja kāds no Identifikācijas līdzekļiem ir nonācis trešo personu rīcībā vai Lietotājam par to ir radušās aizdomas.

Šajā gadījumā Sabiedrība ir tiesīga identificēt Lietotāju pēc jebkuras Sabiedrības rīcībā esošas informācijas, kas ir saistīta ar šo Lietotāju. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Sabiedrība iespējami īsākā laikā pārtrauc Lietotāja identifikāciju pēc attiecīgā Identifikācijas līdzekļa.

3.7. Ja Lietotājs iesniedzis 3.6.punktā minēto paziņojumu attiecībā uz tādu Identifikācijas līdzekli, kurš izmantojams Lietotāja identifikācijai Sistēmā, Sabiedrība iespējami īsākā laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas bloķē arī Lietotāja pieeju Sistēmai. Sabiedrība ir tiesīga bloķēt Lietotāja pieeju Sistēmai arī gadījumā, ja Lietotājs piecas reizes pēc kārtas ir kļūdījies, ievadot Sistēmā kādu no Identifikācijas līdzekļiem. Šajā punktā norādītajos gadījumos Lietotāja pieeja Sistēmai var tikt atjaunota uz rakstiski iesniegtu Lietotāja norādījumu pamata.


4. SISTĒMAS IZMANTOŠANA

4.1. Šīs nodaļas noteikumus piemēro, ja Pakalpojumu saņemšanai Klients izmanto Sistēmu.

4.2. Lai piekļūtu Sistēmai, Lietotājs izmanto Sabiedrības adresi www.i-dzks.lv internetā.

4.3. Lietotājs izmanto Sistēmu saskaņā ar Noteikumiem un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu trešo personu iespēju piekļūt Sistēmai.

4.4. Izmantojot Sistēmu, Lietotājs savas identitātes pierādīšanai izmanto šādus Identifikācijas līdzekļus: Ieejas vārdu, Ieejas paroli un identifikācijas kodu no Kodu kartes.

4.5. Atkarībā no Pakalpojuma veida Lietotājs savas identitātes pierādīšanai var izmantot vienu vai vairākus Identifikācijas līdzekļus.

4.6. Lai apstiprinātu un iesniegtu Sabiedrībai Paziņojumu, Lietotājs izmanto identifikācijas kodu no Kodu kartes. Sistēmā ievadīts un ar tās starpniecību Sabiedrībai elektroniski nosūtīts identifikācijas kods no Kodu kartes ir uzskatāms par līdzvērtīgu Lietotāja pašrocīgi izdarītam parakstam.

4.7. Jebkurš Paziņojums, kas apstiprināts atbilstoši Noteikumiem un iesniegts Sabiedrībai,  izmantojot Sistēmu, ir saistošs Klientam, Lietotājam un Sabiedrībai, un juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs papīra dokumenta formā noformētam un Lietotāja pašrocīgi parakstītam dokumentam.

4.8. Sabiedrības sniegtā informācija, kas atspoguļota Sistēmā vai nodota, izmantojot Sistēmu, uzskatāma par Klientam un Lietotājam saistošu informāciju un juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīga papīra dokumenta formā noformētam un Sabiedrības parakstītam dokumentam.

4.9. Sabiedrība ir tiesīga ierakstīt un reģistrēt darbības, kas veiktas, izmantojot Sistēmu, un nepieciešamības gadījumā izmantot šos ierakstus Klienta saņemto Pakalpojumu vai iesniegto Paziņojumu pamatošanai un pierādīšanai.

4.10. Lietotājs var nomainīt Ieejas paroli, izmantojot Sistēmu vai iesniedzot Sabiedrībai attiecīgu rīkojumu papīra dokumenta formā, vai citā veidā, kas norādīts Rokasgrāmatā. Sabiedrības noteiktos gadījumos Ieejas parole var tikt nomainīta arī uz Lietotāja rīkojuma pamata, kas iesniegts Sabiedrībai, izmantojot TelefonKS.


5. SISTĒMAS IZMANTOŠANAS LIMITI

5.1. Sabiedrība neizpilda Maksājuma rīkojumu, ja tajā norādītā maksājuma summa pārsniedz Maksājuma limitu.

5.2. Sabiedrība izpilda Maksājuma rīkojumu, ja Maksājuma rīkojuma izpildes rezultātā netiek pārsniegts Dienas limits.

5.3. Sistēmas izmantošanas limiti neattiecas uz šādiem maksājumiem un Maksājuma rīkojumiem:

5.3.1. Maksājuma rīkojumiem par noguldījuma veikšanu vai papildināšanu;

5.3.2. Komisijas maksām, kuras Sabiedrība noraksta no Klienta Konta saistībā ar tādu Maksājuma rīkojumu izpildi, kas iesniegti Sabiedrībai ar Sistēmas starpniecību;

5.3.3. Maksājuma rīkojumiem par maksājuma veikšanu uz jebkuru Klienta kontu Sabiedrībā, ja Maksājuma rīkojums tiek iesniegts Sabiedrībai, izmantojot Sistēmas sadaļā “Valūtas konvertācija” pieejamo tiešsaistes formu.


6.TELEFONKS IZMANTOŠANA

6.1. Šīs nodaļas noteikumus piemēro, ja Pakalpojumu saņemšanai Klients izmanto TelefonKS.

6.2. Lietotājs var izmantot TelefonKS tikai informatīvajā režīmā, kas paredz Lietotājam saņemt informāciju par Kontiem un Klienta darījumiem.

6.3. Lai saņemtu Pakalpojumus, Lietotājs zvana uz Līgumā norādīto Sabiedrības tālruņa numuru, vai uz citu Sabiedrības tālruni, par kura izmantošanu šim mērķim Līdzēji ir vienojušies.

6.4. Lietotājs var sazināties ar Sabiedrību latviešu vai krievu valodā.

6.5. Lietotājam izmantojot TelefonKS, Lietotājs savas identitātes pierādīšanai izmanto Lietotāja vārdu un uzvārdu, personas kodu, Ieejas vārdu un paroli, kuru Lietotājs noteicis Sabiedrībai Līgumā iesniegumā par šīs paroles maiņu.

6.6. Ja Sabiedrība zvana Lietotājam, Lietotājs nav tiesīgs nosaukt nevienu no Identifikācijas līdzekļiem.

6.7. Ja Lietotājs ir identificēts saskaņā ar Noteikumiem, jebkurš Paziņojums, kas iesniegts Sabiedrībai, izmantojot TelefonKS, ir saistošs Klientam, Lietotājam un Sabiedrībai, un juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs papīra dokumenta formā noformētam un Lietotāja pašrocīgi parakstītam dokumentam.

6.8. Ja Lietotājs ir identificēts saskaņā ar Noteikumiem, jebkura informācija, kuru Sabiedrība nodod Lietotājam, izmantojot TelefonKS, uzskatāma par Klientam un Lietotājam saistošu informāciju un juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīga papīra dokumenta formā noformētam un Sabiedrības parakstītam dokumentam.

6.9. Sabiedrība ir tiesīga ierakstīt sarunas un informāciju, kas nodota, izmantojot TelefonKS, un nepieciešamības gadījumā izmantot šos ierakstus Klientam sniegtās informācijas, Klienta saņemto Pakalpojumu un iesniegto Paziņojumu pamatošanai un pierādīšanai.


7. KOMISIJAS MAKSA

7.1. Klients maksā Sabiedrībai ar Attālināto pakalpojumu izmantošanu saistīto Komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi.

7.2. Sabiedrība ir tiesīga norakstīt Sabiedrībai saskaņā ar Noteikumiem pienākošo Komisijas maksu no attiecīgā Klienta jebkura Konta.


8. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

8.1. Klients ir tiesīgs izmantot Attālinātos pakalpojumus tikai Noteikumos paredzētajiem mērķiem.

8.2. Sabiedrība ir tiesīga atkārtoti sazināties ar Klientu un pārbaudīt, vai Paziņojums ir pareizs.

8.3. Sabiedrība ir tiesīga nepieņemt Paziņojumu vai neizpildīt Paziņojumā ietverto rīkojumu, vai atteikties sniegt Pakalpojumu, ja:

8.3.1.Klients vai Lietotājs nepilda Līguma noteikumus;

8.3.2.Sabiedrība negūst pārliecību par Klienta vai Lietotāja identitāti vai gribas īstumu;

8.3.3.Paziņojuma saturs ir neskaidrs;

8.3.4.Lietotājs pēc Sabiedrības pieprasījuma nav apstiprinājis Paziņojuma saturu;

8.3.5.attiecīgajā Kontā nav brīvi pieejami naudas līdzekļi apmērā, kas nepieciešami Paziņojumā ietvertā rīkojuma izpildei un ar tā izpildi saistītās Komisijas maksas samaksai;

8.3.6.netiek ievēroti saskaņā ar Noteikumiem Pakalpojumu saņemšanai noteiktie ierobežojumi;

8.3.7.Maksājuma rīkojums ir iesniegts Sabiedrībai, izmantojot Sistēmas sadaļā “Jauns ziņojums” pieejamo tiešsaistes formu;

8.3.8.Sabiedrībai ir radušās aizdomas par nelikumīgu darbību veikšanu;

8.3.9.šādas tiesības Sabiedrībai paredz normatīvie akti vai vienošanās starp Līdzējiem.

8.4. Klients regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi kalendārajā mēnesī, pārbauda, vai informācija par Klientam sniegtajiem Pakalpojumiem, kas atspoguļota Pieprasījuma noguldījuma konta izrakstā vai Sistēmā, ir pareiza, un jebkuras neatbilstības gadījumā nekavējoties rakstiski informē par to Sabiedrību.

8.5. Klients ir tiesīgs iesniegt Sabiedrībai pretenziju attiecībā uz Pakalpojumiem 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā Pakalpojuma saņemšanas. Ja minētajā termiņā Klients nav iesniedzis Sabiedrībai pretenziju, uzskatāms, ka Klientam nav pretenziju saistībā ar saņemto Pakalpojumu.

8.6. Klients nodrošina, lai tehniskais aprīkojums un programmnodrošinājums, kuru Lietotājs lieto, izmantojot Sistēmu, atbilstu visām Sabiedrības noteiktajām tehniskajām un drošības prasībām.


9. ATBILDĪBA

9.1. Katrs no Līdzējiem ir atbildīgs par savu no Līguma izrietošo saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

9.2. Klients ir atbildīgs par visām darbībām, kuras Lietotājs saskaņā ar Noteikumiem veicis Klienta vārdā, izmantojot Attālinātos pakalpojumus.

9.3. Klients ir atbildīgs par informācijas, kuru Klients sniedz Sabiedrībai saistībā ar Attālināto pakalpojumu izmantošanu vai Pakalpojumu saņemšanu vai kura norādīta Paziņojumā, patiesumu, precizitāti un pilnību, kā arī par savlaicīgu paziņošanu par izmaiņām minētajā informācijā. Nepatiesu, neprecīzu, nepilnīgu vai nesavlaicīgu ziņu sniegšanas gadījumā Klients atlīdzina Sabiedrībai visus zaudējumus, kas tai radušies šajā sakarā. Sabiedrība nav atbildīga par iespējamām neprecizitātēm un kļūdām Paziņojumos, ja tās nav radušās Sabiedrības vainas dēļ.

9.4. Klients ir atbildīgs par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas sakarā ar to, ka Lietotājs nav nodrošinājis Identifikācijas līdzekļu atbilstošu glabāšanu, lai novērstu iespēju trešajām personām izmantot Attālinātos pakalpojumus vai Identifikācijas līdzekļus, vai nav ievērojis citas Sabiedrības noteiktās drošības prasības. Sabiedrība neatbild par zaudējumiem, kas radušies Klientam, ja Klienta vai Lietotāja vainas dēļ trešā persona ir ieguvusi iespēju izmantot Attālinātos pakalpojumus vai Identifikācijas līdzekļus.

9.5. Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas Klientam Lietotāja izmantoto sakaru līdzekļu vai tehniskā aprīkojuma bojājumu vai traucējumu dēļ, vai sakarā ar to, ka Attālinātie pakalpojumi vai atsevišķas to funkcijas nav Lietotājam pieejamas tehnisku iemeslu dēļ.

9.6. Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Klientam, ja Klients vai Lietotājs nav ievērojis Līguma vai citus saskaņā ar Līgumu Klientam vai Lietotājam saistošus noteikumus.

9.7. Sabiedrība nav atbildīga par Pakalpojumiem, kurus Klients saņem no trešajām personām, izmantojot Attālinātos pakalpojumus, kā arī par zaudējumiem, kas Klientam rodas saistībā ar šādiem Pakalpojumiem.


10. LĪGUMA DARBĪBA UN IZBEIGŠANA

10.1. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Sabiedrībai. Šajā gadījumā Sabiedrība pārtrauc Pakalpojumu sniegšanu 1 (vienas) Sabiedrības darba dienas laikā pēc Klienta rakstiska paziņojuma saņemšanas.

10.2. Sabiedrība ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Klientam un/vai vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Klientam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

10.3. Sabiedrība ir tiesīga bez iepriekšēja paziņojuma pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Klientam un/vai vienpusēji izbeigt Līgumu:

10.3.1.ja Klients vai Lietotājs nepilda Līguma noteikumus;

10.3.2.ja Klients 3 (trīs) kalendāros mēnešus pēc kārtas nav izmantojis nevienu no Attālinātiem pakalpojumiem;

10.3.3.ja tiek slēgti visi Pieprasījuma noguldījuma konti.

10.4. Līgums darbojas līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, kas izriet no Līguma.


11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

11.1. Jebkurš strīds, kas rodas saistībā ar Līgumu starp Sabiedrību un Klientu, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.


12. NOTEIKUMU INTERPRETĀCIJA

12.1. Ja Noteikumos nav noteikts citādi, atsauces uz nodaļām, punktiem vai apakšpunktiem Noteikumos nozīmē atsauces uz Noteikumu nodaļām, punktiem vai apakšpunktiem (attiecīgi).

12.2. Noteikumos atsauce uz jebkuru dokumentu ietver atsauci uz šo dokumentu ar visiem tā grozījumiem un jebkādām citām izmaiņām, kā arī uz šā dokumenta pārjaunojumu.

12.3. Noteikumos atsauce uz Līgumu ietver atsauci arī uz Noteikumiem.

12.4. Ja kāda no Noteikumu daļām ir spēkā neesoša vai kļūst par tādu, tas neietekmē Noteikumu citu daļu spēkā esamību.